Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

Cùng đến tham quan ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California và khám phá ý tưởng thiết kế long lanh do KTS Whipple Russell mang đến.

fbd8192cec343b37515815fcd226129a Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

ffc9c7d8eec31118bec2c71a4c9a2802 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

4f7bb72e7ae9465903eac4c70e89ef69 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

5af4e7fc84a287687fb75d955308bf17 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

5e9db362499ea353045a8d72d1434082 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

7a8518ad40c1ee8c06006101207fb82e Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

7c8df4ca3459813b087e564fb9590053 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

12f65f459d68cdba435f810b828c9a57 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

25ea4035e390e36cacfc50f0bbd2c099 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

30d80f35cc60d2b7f754c515d7b852fd Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

89c1c18ddbd4147737c056bb3147c3bc Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

144ce334c9261ca9be3c58dd1a44c23d Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

276df250b6f910d6b8afe6678a141399 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

971bc2868aabdbdf3ee0c724a7a33e97 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

5424adca6df4b154fc6d8a4435938bdb Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

024636f239e4fe411a15da044758f1e7 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

35360b72c8adf13738916f4f47561e29 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

372810 a Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

535979c7340a8dc6a94679cbe2315e5a Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

7921948af394844a5687498c1ad657dd Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

a3ddb270a0612a424f64396f17f8b528 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

a037bd1a8a38954c89bbdae3523c8836 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

aa6cd1b408c15aff37a5db4c7027498f Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

b469587c51191c9c0f8f02ae9930ac76 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

ba1db779d3ad9a72e57133fb3fedb791 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

c0061e77c958cbc01ab5cd35952008bc Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

ccf4de69d2f336fe40dcb165358e9bce Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

ce34591874496c800769cbf8b119fa60 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

da96ce5d3319e8902b06ceadf8fb03f6 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

e1ce3adf8914420096daf28a2773154c Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

e5fdc75d618e544ef81b4bbdfc5d0367 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

e267d5f66e2afde66135042377ec7fb8 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

edb0b2bb3394f1ad301b85138be7b136 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

f591408a869984e278f5663225b0d6e8 Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

fa48a30ac7ddd463e0c0569f5893a0db Ngôi nhà mang tên Laurel Way Residence vô cùng xa hoa và ấn tượng tại Beverly Hills, California

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *